Veřejný závazek

Posláním Preventivních programů SPIRÁLA je dlouhodobé, kontinuální a interaktivní působení v oblasti prevence rizikového chování žáků a studentů škol i školských zařízení v Královéhradeckém kraji. Realizujeme preventivní programy a nabízíme radu, pomoc a konzultace pedagogům, žákům a studentům i jejich rodinným příslušníkům v oblasti projevů rizikového chování.

Cíle

Hlavním cílem Preventivních programů SPIRÁLA je předcházet rizikovému chování žáků a studentů, oddálit počátek experimentování, snižovat negativní projevy a eliminovat další rozvoj rizikového chování.

Dílčí cíle

 • působit v oblasti formování prosociálních postojů, rozvíjet pozitivní sociální chování, schopnost respektu, empatie,
 • napomoci žákům a studentům k otevřené komunikaci, toleranci a umění nahlédnout problém z perspektivy druhého,
 • podněcovat žáky a studenty ke změně zaběhnutých vzorců negativního jednání v třídním kolektivu a posilovat pozitivní vztahy,
 • vést žáky a studenty k samostatnému rozhodování a vlastní zodpovědnosti,
 • informovat o rizikovém chování a vést žáky k uvědomění si důsledků a možných rizik,
 • poskytnout podporu a pomoc školním metodikům prevence i ostatním pedagogům v oblasti řešení rizikového chování žáků a studentů,
 • nabídnout možnost poradenství žákům, studentům a rodičům (rodinným příslušníků) v problematice rizikového chování.

Principy

 • Přístupnost – časová a prostorová dostupnost programu, může ji využít kdokoliv z cílové skupiny
 • Respekt – respektování jedinečnosti každého s ohledem na druhé
 • Otevřenost – otevírání prostoru k dialogu a diskuzi
 • Dlouhodobost – dlouhodobá spolupráce se školami, preference dlouhodobých programů primární prevence
 • Komplexnost – využití bio-psychosociálního modelu, volba metod respektujících tento model
 • Interaktivita – využití interaktivních forem práce
 • Zážitkovost – vytváření příležitosti ke skupinovému prožitku, zažití sebe samých v různých neobvyklých, náročných situacích zaměřených dle tématu, vedoucích k pedagogickému cílu
 • Pozitivní orientace – podporování žádoucího chování, zaměření na změnu negativních projevů chování
 • Tolerance – podporování „dobrých lidských vztahů“ a „ochrana“ před všemi formami diskriminace a předsudky 

 

8