Kvalita

Program je realizován od roku 2010.

Od roku 2014 jsme držiteli Certifikátu MŠMT pro programy školské všeobecné primární prevence.

Disponujeme pověřením dle § 48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb. k výkonu sociálně - právní ochrany dětí.

V roce 2016 se pracovnice PROSTOR PRO, Bc. Gabriela Lepková, DiS., a Mgr. Petra Popelková staly členkami Odborné společnosti pro prevenci rizikového chování (OSPRCH). Každoročně se účastníme konference Primární prevence rizikového chování.

Pracujeme pod supervizí.

Členství:

  • Jsme členy Týmu pro děti a mládež města Hradec Králové (systém včasné intervence).
  • Aktivně se účastníme pracovních skupin Komunitního plánování města Hradec Králové pro oblast Rodiny s dětmi a mládež.

Spolupráce:

Aktivně spolupracujeme s krajskou školskou koordinátorkou prevence Královéhradeckého kraje, Pedagogicko-psychologickou poradnou Královéhradeckého kraje, s příslušnými odbory a zaměstnanci Magistrátu města Hradec Králové, konkrétně pak s odborem školství, sociálních věcí a zdravotnictví (oddělení sociálně - právní ochrany dětí) a s koordinátorem prevence kriminality. Pro svou práci využíváme dále například Středisko výchovné péče Návrat a Školské poradenské pracoviště Mozaika. 

8