Program obnovy zdravého klimatu v kolektivu

Program obnovy zdravého klimatu v kolektivu je určený pro žáky základních škol a všech typů středních škol. Program realizujeme v kolektivech, kde se vyskytlo a bylo řešeno rizikové chování (např. třída prošla vyšetřováním šikany nebo byly řešeny jiné problémy týkající se rizikového chování) a je potřeba obnovit zdravé klima, posílit dobré vztahy ve třídě, podpořit spolupráci kolektivu s pedagogy apod.

Časová dotace programu je 8 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny na dvě setkání po čtyřech hodinách. Tato setkání probíhají v krátkém časovém rozpětí cca jednoho měsíce. Kapacita programu je dána třídním kolektivem, u školských zařízení skupinou dětí, mladých lidí (do 25 lidí).

8