Specifické tematické preventivní programy

Program je určený primárně pro žáky všech typů středních škol. V odůvodněných případech lze program realizovat i na základních školách (doplnění témat). Tento program realizujeme ve dvou variantách:

 • program v rozsahu 6 vyučovacích hodin je realizován v podobě 3 x 2 vyučovací hodiny či 2 x 3 vyučovací hodiny v rámci jednoho pololetí,
 • program v rozsahu 8 vyučovacích hodin je realizován v podobě 2 x 4 vyučovací hodiny v rámci školního roku,
 • program v rozsahu 9 vyučovacích hodin je realizován v podobě 3 x 3 vyučovací hodiny v rámci školního roku.

 

Škola, školské zařízení má možnost výběru tématu zaměřeného na prevenci rizikového chování:

 • (sebepojetí, sebehodnocení, žebříček hodnot),
 • Zdravý životní styl (jak zvládat stresové situace, psychohygiena, poruchy příjmu potravy),
 • Práva, povinnosti a bezpečnost dětí spojená s rodinou i se školou (syndrom CAN, záškoláctví),
 • Vztahy a komunikace (vzájemná spolupráce, schopnost si naslouchat, šikana, kyberšikana),
 • Diskriminační chování ve společnosti (tolerance, intolerance, multikulturalita, rasismus, extremismus apod.),
 • Bude mi 15 (očekávání, právní dopady, přechod na střední školu, brigády apod.),
 • Trestní odpovědnost (odpovědnost za vlastní jednání a chování, zákonné normy, kriminalita dětí a mladistvých, provinění mladistvých atd.),
 • Rizikové trávení volného času (internet - sociální sítě a PC hry, kyberšikana, kybergrooming, sexting, gambling, extrémní sporty apod.),
 • Závislostní chování (návykové látky - nikotin, alkohol, marihuana a další látky, nové trendy drogové scény, nelátkové závislosti apod.),
 • Finanční gramotnost (půjčky, rodinný rozpočet, základy pracovního práva),
 • Mediální gramotnost (sociální sítě, fake news, digitální stopa).

Realizace jiných než nabízených témat je možná po vzájemné domluvě.
Kapacita programu je dána třídním kolektivem, u školských zařízení skupinou dětí, mladých lidí (do 25 lidí).

8