Dlouhodobý program selektivní prevence

Program je zacílen na ohrožené skupiny žáků/studentů či jiných skupin dětí, které jsou vystaveny vyššímu riziku působení negativních jevů (např. žáci ZŠ praktických, skupiny v dětských domovech, třídy v sociálně vyloučených lokalitách atp.).

Program je vystavěn jako pravidelné setkávání skupiny s dvěma odbornými lektory, kteří vedle zkušenosti s primární prevencí mají rovněž zkušenost s prací s ohroženými dětmi nebo mládeží (nejčastěji sociální pracovníci NZDM). Setkání probíhají 4x až 5x za školní rok a podle potřeby skupiny se domlouvají zakázky na jednotlivá setkání. Zadavatelem zakázky může být pedagogický personál nebo sama skupina. 

Časová dotace programu se odvíjí od domluvy mezi realizátorem a školou/školským zařízením, minimální časová dotace pro setkání jsou 2 vyučovací hodiny (90 minut). Od dohodnuté časové dotace se odvíjí rovněž kalkulace, standardně účtujeme částku 600 Kč za vyučovací hodinu. Částka se může měnit v souvislosti s aktuálními možnostmi kofinancování z projektů organizace.

Témata zakázek pro jednotlivá setkání vychází zejména a níže uvedených témat prevence rizikového chování. Realizace jiných než nabízených témat je možná po vzájemné domluvě.

 • vztahy a komunikace (vzájemná spolupráce, schopnost si naslouchat, tolerance, šikana, kyberšikana),
 • rizikové chování na sociálních sítích (kyberšikana, kybergrooming, agresivní chování na internetu),
 • návykové látky a závislostní chování (kouření, alkohol, marihuana a ostatní návykové látky, nové trendy drogové scény, nelátkové závislosti, apod.),
 • partnerství a sex (včetně sexuálně přenosných nemocí, antikoncepce atd.),
 • kriminalita a trestní zodpovědnost (zodpovědnost za vlastní jednání a chování, zákonné normy, trestné činy mladistvých atd.),
 • poruchy příjmu potravy a zdravý životní styl,
 • finanční gramotnost (rizika půjček, rodinný rozpočet, základy pracovního práva),
 • rizikové trávení volného času (včetně PC her, internetu, gambling, extrémní sporty, apod.),
 • diskriminační chování ve společnosti (tolerance, intolerance, multikulturalita, rasismus, extremismus apod.),
 • je mi 15 (očekávání, právní dopady, přechod na střední školu, brigády apod.),
 • práva, povinnosti a bezpečnost dětí spojená s rodinou i se školou (syndrom CAN, záškoláctví, rizikové chování v dopravě),
 • (sebepojetí, sebehodnocení, žebříček hodnot, volba povolání),
 • mediální gramotnost (sociální sítě, fake news, digitální stopa).

Kapacita programu je dána třídním kolektivem, u školských zařízení je dána skupinou běžně dohromady fungujících dětí/mladých lidí - maximálně 25 lidí.

8