Dlouhodobý program selektivní prevence

Cílová skupina programu

Program se zaměřuje na ohrožené skupiny žáků či jiných skupin dětí, které jsou vystaveny vyššímu riziku působení negativních jevů (např. žáci ZŠ zřizovaných dle §16 odstavce 9 školského zákona, skupiny v dětských domovech, třídy v sociálně vyloučených lokalitách atp.).

Kapacita programu je dána třídním kolektivem, u školských zařízení je dána skupinou běžně dohromady fungujících dětí/mladých lidí - maximálně 25 osob.

Koncepce programu

Program je vystavěn jako pravidelné setkávání skupiny s dvěma odbornými lektory, kteří vedle zkušenosti s primární prevencí mají rovněž zkušenost s prací s ohroženými dětmi nebo mládeží (nejčastěji sociální pracovníci NZDM).

Setkání probíhají 4x za školní rok a podle potřeby skupiny se domlouvají průběžně témata na jednotlivá setkání. Zadavatelem zakázky může být pedagogický personál nebo sama skupina. 

Časová dotace programu se odvíjí od domluvy mezi realizátorem a školou/školským zařízením, minimální časová dotace pro setkání jsou 2 vyučovací hodiny (90 minut). 

Preventivní témata

Témata zakázek pro jednotlivá setkání vychází zejména z níže uvedených témat prevence rizikového chování. Realizace jiných než nabízených témat je možná po vzájemné domluvě.

 • (sebepojetí, sebehodnocení, žebříček hodnot),
 • Zdravý životní styl (jak zvládat stresové situace, psychohygiena, poruchy příjmu potravy),
 • Práva, povinnosti a bezpečnost dětí spojená s rodinou i se školou (syndrom CAN, záškoláctví),
 • Vztahy a komunikace (vzájemná spolupráce, schopnost si naslouchat, šikana, kyberšikana),
 • Diskriminační chování ve společnosti (tolerance, intolerance, multikulturalita, rasismus, extremismus apod.),
 • Bude mi 15 (očekávání, právní dopady, přechod na střední školu, brigády apod.),
 • Trestní odpovědnost (odpovědnost za vlastní jednání a chování, zákonné normy, kriminalita dětí a mladistvých, provinění mladistvých atd.),
 • Rizikové trávení volného času (internet - sociální sítě a PC hry, kyberšikana, kybergrooming, sexting, gambling, extrémní sporty apod.),
 • Závislostní chování (návykové látky - nikotin, alkohol, marihuana a další látky, nové trendy drogové scény, nelátkové závislosti apod.),
 • Finanční gramotnost (půjčky, rodinný rozpočet, základy pracovního práva),
 • Mediální gramotnost (sociální sítě, fake news, digitální stopa).

Cena programu

Od dohodnuté časové dotace se odvíjí rovněž kalkulace. Standardně účtujeme 6.480 Kč za 8 vyučovacích hodin přímé práce se třídou. Částka se může měnit v souvislosti s aktuálními možnostmi kofinancování z projektů organizace.

8