Dlouhodobý program selektivní prevence

Program je zacílen na ohrožené skupiny žáků či jiných skupin dětí, které jsou vystaveny vyššímu riziku působení negativních jevů (např. žáci ZŠ zřizovaných dle §16 odstavce 9 školského zákona, skupiny v dětských domovech, třídy v sociálně vyloučených lokalitách atp.).

Program je vystavěn jako pravidelné setkávání skupiny s dvěma odbornými lektory, kteří vedle zkušenosti s primární prevencí mají rovněž zkušenost s prací s ohroženými dětmi nebo mládeží (nejčastěji sociální pracovníci NZDM). Setkání probíhají 4x až 5x za školní rok a podle potřeby skupiny se domlouvají zakázky na jednotlivá setkání. Zadavatelem zakázky může být pedagogický personál nebo sama skupina. 

Časová dotace programu se odvíjí od domluvy mezi realizátorem a školou/školským zařízením, minimální časová dotace pro setkání jsou 2 vyučovací hodiny (90 minut). Od dohodnuté časové dotace se odvíjí rovněž kalkulace, standardně účtujeme částku 600 Kč za vyučovací hodinu. Částka se může měnit v souvislosti s aktuálními možnostmi kofinancování z projektů organizace.

Témata zakázek pro jednotlivá setkání vychází zejména a níže uvedených témat prevence rizikového chování. Realizace jiných než nabízených témat je možná po vzájemné domluvě.

 • (sebepojetí, sebehodnocení, žebříček hodnot),
 • Zdravý životní styl (jak zvládat stresové situace, psychohygiena, poruchy příjmu potravy),
 • Práva, povinnosti a bezpečnost dětí spojená s rodinou i se školou (syndrom CAN, záškoláctví),
 • Vztahy a komunikace (vzájemná spolupráce, schopnost si naslouchat, šikana, kyberšikana),
 • Diskriminační chování ve společnosti (tolerance, intolerance, multikulturalita, rasismus, extremismus apod.),
 • Bude mi 15 (očekávání, právní dopady, přechod na střední školu, brigády apod.),
 • Trestní odpovědnost (odpovědnost za vlastní jednání a chování, zákonné normy, kriminalita dětí a mladistvých, provinění mladistvých atd.),
 • Rizikové trávení volného času (internet - sociální sítě a PC hry, kyberšikana, kybergrooming, sexting, gambling, extrémní sporty apod.),
 • Závislostní chování (návykové látky - nikotin, alkohol, marihuana a další látky, nové trendy drogové scény, nelátkové závislosti apod.),
 • Finanční gramotnost (půjčky, rodinný rozpočet, základy pracovního práva),
 • Mediální gramotnost (sociální sítě, fake news, digitální stopa).

Kapacita programu je dána třídním kolektivem, u školských zařízení je dána skupinou běžně dohromady fungujících dětí/mladých lidí - maximálně 25 lidí.

8