Dlouhodobý program primární prevence

Dlouhodobý program primární prevence dělíme na dva typy. První je program pro 1. stupeň ZŠ a druhým typem je program prevence pro 2. stupeň ZŠ.

Dlouhodobý program primární prevence pro 1. stupeň ZŠ

Program žáci zahajují ve 3. třídě a ukončují 5. ročníkem. Časová dotace programu je 8 vyučovacích hodin práce se třídou (4 setkání po 2 vyučovacích hodinách během jednoho školního roku). Program zahrnuje spolupráci s třídním učitelem v rozsahu až 3 vyučovacích hodin, jehož cílem je podpořit pedagoga v další práci s třídním kolektivem prostřednictvím vytvořeného portfolia aktivit.

Rozložení témat dlouhodobého programu:

  • 3. ročník – „Můžu, musím, nesmím“ (práva a povinností dětí spojené se školou i rodinou, bezpečí dítěte, prevence syndromu CAN, týrání, zanedbávání),
  • 4. ročník – „Být IN či OUT“ (komunikace mezi žáky, řešení sporů, volba kamarádů, zacházení s volným časem, bezpečné trávení VČ, PC, internet včetně jeho nástrah, prevence kouření, užívání alkoholu),
  • 5. ročník –„Jiný, divný, originál“ (vzájemná spolupráce, tolerance, intolerance a multikulturalita, šikana).

Témata je možné po dohodě s konkrétní třídou flexibilně měnit se zřetelem na aktuální potřeby dané třídy. Kapacita programu je dána třídním kolektivem.

Dlouhodobý program primární prevence pro 2. stupeň ZŠ

Program žáci zahajují v 6. třídě a ukončují absolvováním 9. ročníku. Časová dotace programu je 9 vyučovacích hodin práce se třídou (3 setkání po 3 vyučovacích hodinách během jednoho školního roku). Program doplňujeme o spolupráci s třídním učitelem v rozsahu až 3 vyučovacích hodin a jeho cílem je podpořit pedagoga při navazování na témata preventivních programů s využitím třídnických hodin.

Rozložení témat dlouhodobého programu:

  • 6. ročník - Vztahy a komunikace (zdravá komunikace, šikana, kyberšikana, vzájemná tolerance, sociální sítě apod.),
  • 7. ročník - Návykové látky a duševní zdraví (svět dětí a dospělých, definování závislosti, návykové látky, první pomoc, obranné mechanismy jedince, smysluplné trávení VČ, duševní zdraví),
  • 8. ročník - Partnerství a sex (partnerství jako vztah, sexuálně přenosné nemoci, antikoncepce, zodpovědný přístup k sexuálnímu životu, hranice v sexuálním chování),
  • 9. ročník - Zodpovědnost za své chování (moje budoucnost, trestní odpovědnost, finanční gramotnost, brigáda, mediální gramotnost).

Témata je možné po dohodě s konkrétní třídou flexibilně měnit se zřetelem na aktuální potřeby dané třídy. Kapacita programu je dána třídním kolektivem.

 

8