Programy a služby

V rámci prevence rizikového chování nabízíme školám a školským zařízením programy všeobecné a selektivní primární prevence a poradenství.

Všeobecná primární prevence 

Dlouhodobý program primární prevence pro 1.stupeň ZŠ – komplexní program pro žáky od 3. do 5. třídy základní školy, zaměřený na prevenci rizikového chování s výběrem témat respektujících požadavky a specifika mladší cílové skupiny (např. práva a povinností dítěte, komunikace mezi žáky, volba kamarádů, bezpečné trávení volného času, nebezpečí a nástrahy internetu, tolerance, multikulturalita, šikana, prevence kouření a užívání alkoholu). Témata prevence rizikového chování dělíme do jednotlivých ročníků a jejich rozdělení vychází z teorie vývojové a sociální psychologie. Program doplňujeme o úzkou spolupráci s pedagogy.

Dlouhodobý program primární prevence pro 2.stupeň ZŠ – komplexní program pro žáky od 6. do 9. třídy základní školy. V rámci programu zařazujeme do jednotlivých ročníků postupně základní témata prevence rizikového chování (např. komunikace a vztahy v kolektivu, šikana, kyberšikana, závislostní chování včetně nelátkových závislostí, partnerství a sex zahrnující i prevenci sexuálně přenosných nemocí, kriminalita a trestní zodpovědnost apod.). Součástí programu je úzká spolupráce s pedagogy.

Specifický tematický preventivní program – primárně preventivní program zaměřený na konkrétní téma prevence rizikového chování. Program je určený primárně pro studenty všech typů středních škol. V odůvodněných případech lze program realizovat i na základních školách.

Adaptační program - program určený pro nově vznikající kolektivy. Cílem programu je podpora skupiny, posílení vztahů mezi žáky/studenty a rozvoj spolupráce.

Selektivní primární prevence

Program pro rizikové kolektivy – preventivní program, zaměřený na pomoc při řešení problémů v oblasti narušené komunikace a vztahů v kolektivech. Zahrnuje intervenční práci, je určený pro základní a všechny typy středních škol.

Program obnovy zdravého klima v kolektivu – preventivní program, určený pro kolektivy, které byly zasaženy rizikovým chováním a potřebují obnovit zdravé klima, posílit dobré vztahy ve skupině, podpořit spolupráci kolektivu s pedagogy, apod.

Poradenství

Poradenský servis tvoří dva typy služeb. Prvním je poradenství pro pedagogy, které dále rozdělujeme na základní poradenství a komplexní poradenství). Druhým typem poradenství je e-poradna, které je věnována samostatná sekce.

Poradenský servis pro pedagogy

Základní poradenský servis

  • možnost získání pomoci a rady ohledně volby vhodného preventivního programu, základní poradenství týkající se rizikového chování žáků a studentů nebo možnost konzultace minimálních preventivních programů
  • pro všechny školy zdarma

Komplexní poradenský servis

  • vyžadující dlouhodobější poradenskou intervenci a komplexní přístup při řešení konkrétního problému
  • pro spolupracující školy zdarma, pro ostatní je zpoplatněn podle náročnosti řešeného problému

8