Programy a služby

V rámci prevence rizikového chování nabízíme školám a školským zařízením programy všeobecné a selektivní primární prevence a poradenství.

Všeobecná primární prevence 

Dlouhodobý program primární prevence pro 1.stupeň ZŠ – komplexní program pro žáky od 3. do 5. třídy základní školy, zaměřený na prevenci rizikového chování s výběrem témat respektujících požadavky a specifika mladší cílové skupiny (např. práva a povinností dítěte, komunikace mezi žáky, volba kamarádů, bezpečné trávení volného času, nebezpečí a nástrahy internetu, tolerance, multikulturalita, šikana, prevence kouření a užívání alkoholu). Témata prevence rizikového chování dělíme do jednotlivých ročníků a jejich rozdělení vychází z teorie vývojové a sociální psychologie. Program doplňujeme o úzkou spolupráci s pedagogy.

Dlouhodobý program primární prevence pro 2.stupeň ZŠ – komplexní program pro žáky od 6. do 9. třídy základní školy. V rámci programu zařazujeme do jednotlivých ročníků postupně základní témata prevence rizikového chování (např. komunikace a vztahy v kolektivu, šikana, kyberšikana, závislostní chování včetně nelátkových závislostí, partnerství a sex zahrnující i prevenci sexuálně přenosných nemocí, kriminalita a trestní zodpovědnost apod.). Součástí programu je úzká spolupráce s pedagogy.

Specifický tematický preventivní program – primárně preventivní program zaměřený na konkrétní téma prevence rizikového chování. Program je určený primárně pro žáky všech typů středních škol. V odůvodněných případech lze program realizovat i na základních školách.

Adaptační program - program určený pro nově vznikající kolektivy. Cílem programu je podpora skupiny, posílení vztahů mezi žáky a rozvoj spolupráce.

Selektivní primární prevence

Program pro rizikové kolektivy – preventivní program zaměřený na pomoc při řešení problémů v oblasti narušené komunikace a vztahů v kolektivech. Zahrnuje intervenční práci, je určený pro základní a všechny typy středních škol.

Program obnovy zdravého klimatu v kolektivu – preventivní program určený pro kolektivy, které byly zasaženy rizikovým chováním a potřebují obnovit zdravé klima, posílit dobré vztahy ve skupině, podpořit spolupráci kolektivu s pedagogy apod.

Dlouhodobý program selektivní prevence - preventivní program pro ohrožené skupiny žáků či jiných skupin dětí, které jsou vystaveny vyššímu riziku působení negativních jevů (např. žáci ZŠ zřizovaných podle §16 odstavce 9 školského zákona, skupiny v dětských domovech, třídy v sociálně vyloučených lokalitách atp.)

Poradenství a vzdělávání

Poradenský servis poskytujeme pedagogům, žákům i jejich rodinným příslušníkům. Pro radu a pomoc nás můžete kontaktovat

  • skrze email poradna@prostorpro.cz 
  • prostřednictvím profilů na sociálních sítích (facebook a instagram) nebo
  • na telefonním čísle 734 141 912 (Mgr. Petra Kopecká, vedoucí Preventivních programů SPIRÁLA). 

Pro pedagogy rovněž nabízíme semináře pro pedagogy a ve spolupráci s Programem podpory rodin SLUNEČNICE se podílíme na realizaci některých přednášek pro rodiče.

8