Rizikové chování dětí umíme na školách řešit

21.11.2018

Věnujeme se programům sociální prevence v kraji již 18 let. Jedním ze stěžejních témat je práce s dětmi a dospívajícími v mimoškolním i školním prostředí. Podstatu, základní cíle a směr Preventivních programů SPIRÁLA vysvětluje níže v rozhovoru Gabriela Lepková, vedoucí nízkoprahových a preventivních programů PROSTOR PRO, o.p.s.

Rizikové chování dětí umíme na školách řešit

Co jsou Preventivní programy SPIRÁLA? Proč vznikly?

Vznikly z potřeby uchopit a komunikovat přímou cestou rizikové projevy chování ve školách i mimo ně, kde jsme partnery jednak pro žáky a studenty, ale i pro pedagogický sbor. Naši pracovníci fungují jako lektoři, skrz které lze řešit celou řadu témat a problémů, které se třeba nedaří komunikovat, ať už je příčina jakákoliv. Začínáme pracovat s dětmi již od 3. třídy prvního stupně základní školy. Myšlenka vytvořit tento program původně přišla od kolegů z našich nízkoprahových zařízení jako samostatné téma, kterému je potřeba se věnovat podrobněji.

 Jaké služby nabízí?

Preventivní programy SPIRÁLA fungují samostatně od roku 2010. Nabízíme služby dle poptávky. Věnujeme se prevenci primární, všeobecné a selektivní. Zatímco všeobecná prevence je vhodná pro jakýkoliv třídní kolektiv, selektivní aplikujeme na kolektivy, kde už se objevil nějaký konkrétní problém. Většinou to jsou problematické vztahy mezi žáky navzájem nebo mezi učitelem a žáky. Nejčastěji se věnujeme dlouhodobým programům, kdy provázíme kolektiv žáků od 3. do 9. třídy a každý rok připravujeme program, který je zaměřen na jeden typ rizikového chování (šikana, návykové látky, rizikové chování na PC, kriminalita, sexuálně přenosné nemoci apod.). Dalším typem jsou specifické programy využívané primárně středními školami. V tomto případě tvoříme služby na míru dle aktuálních potřeb daného kolektivu.

 Jakými změnami prošel program od svého vzniku? Liší se dnešní poptávka od té před sedmi lety?

Od roku 2010 prošel program několika změnami, kterými jsme reagovali vždy na potřeby školy i samotných žáků. Velmi brzy jsme snížili věkovou hranici dětí, pro které programy realizujeme. Pracujeme se žáky na prvním stupni základních škol od 3. třídy. Praxe nám ukázala, že se projevy rizikového chování objevují již u dětí mladšího školního věku, někdy ještě dříve. V roce 2013 jsme na základě poptávky zařadili do nabídky adaptační programy. Žákům nově vzniklých třídních kolektivů pomáháme zorientovat se ve skupině spolužáků, seznámit se, stmelit se, nebezpečí vzniku nějakého rizikového chování se pak snižuje. Za dobu fungování jsme také zintenzivnili spolupráci s třídními učiteli, připravujeme pro ně tzv. portfolia návazných aktivit, konzultujeme s nimi dění v kolektivu, odkazujeme na odborníky v různé problematice rizikového chování.

 Jak se mění témata, která lektorujete?

Nejčastěji se na nás škola obrací s požadavkem tématu vztahů v kolektivu a šikany, často se zaměřujeme ale i na závislostní chování nebo na rizikové sexuální chování. V poslední době jsme pak zaznamenali vyšší zájem o téma rizikového chování na PC, zejména sociálních sítích. Jednou z našich zásad, když začínáme pracovat s daným kolektivem je téma vzájemných vztahů v kolektivu, funkčnost spolupráce a komunikace. Hlavním důvodem je nastavení vzájemné důvěrné atmosféry, zjištění, jestli se žáci ve třídě cítí bezpečně, umí spolu komunikovat a spolupracovat, teprve tehdy je efektivní s nimi řešit jiná témata. Všechny programy jsou totiž vedené interaktivní formou, potřebujeme, aby žáci mohli o různých tématech otevřeně komunikovat, sdílet své názory či postoje.

 Jak lze změřit úspěšnost či neúspěšnost preventivních programů? Jak děti hodnotí vaši práci? Máte nějakou měřitelnou zpětnou vazbu?

Úspěšnost našich programů lze hodnotit několika způsoby. Za prvé máme zpětnou vazbu ze strany škol. Tady je ohlas více než pozitivní a výsledkem je skutečnost, že s námi školy spolupracují již řadu let nebo se na nás samy obrátí, když se v jejich škole něco děje. Za druhé je to reakce dětí, se kterými vždy na konci programu hovoříme o jejich názorech, ať už osobně nebo máme výstup v podobě zodpovězených anonymních dotazníků Skvěle se nám osvědčila naše emailová poradna, kterou žákům a studentům během programu nabízíme. Na každé setkání také nosíme krabičku na anonymní dotazy. Žáci se mohou v obecné rovině dotazovat na to, co je zajímá nebo trápí. Na závěr setkání s nimi jejich otázky rozebíráme a zodpovídáme. Tento prvek vnímáme jako velmi podstatný, často se dostaneme se žáky k velmi zajímavým tématům, nabízíme tak možnost věnovat se konkrétním „problémům“ žáků.

 Jak nákladné pro školu je si služby SPIRÁLY hradit?

Naše programy jsou financované z více zdrojů. Každý rok žádáme ministerstvo školství i zdravotnictví, město Hradec Králové a Královéhradecký kraj o finanční podporu. V případě, že se nám povede v grantových žádostech uspět, škole pak můžeme nabídnout program za dotovanou cenu. V současnosti stojí program dlouhodobé primární prevence přibližně 3000,- Kč pro jednu třídu na celý školní rok. Cena zahrnuje i celoroční poradenství v oblasti rizikových projevů chování, které mohou v případě potřeby využívat zaměstnanci školy.

Děkujeme za rozhovor a informace k možné prevenci nežádoucího chování na školách.

4